Yorum yok Genel irfangorkas

İSLAM METAFİZİĞİNİN TÜRK DİLİYLE BULUŞMASI: AŞIKPAŞA’DA “VARLIK” KAVRAMLARI

Bildirisinde, 13 ve 14.yüzyıl düşünürü olan Aşık Paşa’nın Garibnamesi merkeze alınarak, varlıkla ilgili kavramları ve bağlamları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu dönem, Türk felsefesinin iki önemli kuruluş döneminden birisidir. Aşıkpaşa, eserini 10’lu yazım yöntemiyle bir taraftan İslam tasavvufunun, diğer taraftan Plotinus’un yöntemini benimseyen, bu anlamda onları aşan bir düşünürdür. İlaveten eserini özellikle ve bilerek Türk dilinde yazdığını, Mevlana’nın Mesnevisi’nin bir benzerinin Türk dilinde olmasını arzu ettiğini belirtmektedir. Yani onun İslam düşüncesi, tasavvuf-felsefe zemininde ortaya konulan bir düşüncedir. Bu çalışma, Türkçe varlık kavramının Aşık Paşa’nın eserindeki müteradiflerine, yani Arapça varlık kavramlarına ilaveten Türkçe kavramlara odaklanmakta ve  Türkçe felsefe imkanına bir katkıyı amaçlamaktadır. Buna göre bildiri, birinci bölümünde Arapça varlık kavramlarını, ikinci bölümünde Türkçe varlık kavramlarını tespit ederek bir sonuca ulaşmaya çalışacaktır. 

    irfangorkas irfangorkas

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :