Yorum yok Genel makman64

Makalem, sûfî filozof Celâleddîn Devvânî’nin (v.908/1502) fikirleri ve yazıları bağlamında onun felsefe ve tasavvuf kıskacında kalmış kelam düşüncesini konu edinmektedir. Hakkında kelam sistemini konu alan doktora çalışması yaptığım 15. Yüzyıl düşünürü Devvânî, kendisinden sonraki medrese geleneği üzerinde söz sahibi olmuştur. Osmanlı medreselerinde özellikle felsefi ve kelâmî düşünceleri dolayısıyla takip edilen Devvânî’nin kayda değer ahlak ve siyaset içerikli görüşleri de bulunmaktadır. Ben makalemde onun sisteminde geniş yer alan felsefi ve tasavvufi görüşleri çerçevesinde şekillenen kelâmî görüşlerine değinmek istiyorum.

    makman64 makman64

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :