Unvan-İsim-Soyisim Bildiri Başlığı Üniversite Oturum
Fethi Kerim Kazanç SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ’NİN TEOLOJİK AHLÂK KURAMININ TEMELLERİ ÜZERİNE BAZI KELÂMÎ VE FELSEFÎ DEĞERLENDİRMELER: ŞERHU’L-MEVÂKIF ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Esma Öztürk Celâleddîn Devvânî (ö.908/1502)’de Vahdet-i Vücûd Tasavvuru Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf
Mustafa Akman 15. YÜZYIL DÜŞÜNÜRÜ DEVVANİ VEYA FELSEFE VE TASAVVUF KISKACINDA KELAM DÜŞÜNCESİ Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Harun ÇAĞLAYAN 14. ve 15. YÜZYIL MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNDE EPİSTEMOLOJİK AÇIDAN “MEVÂKIF” LİTERATÜRÜ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Murat Kaş Kelam İlminin Bilimsel Kimliğine Yönelik Tartışmalar: Devvânî’nin Yaklaşımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ayşe Mine AKAR Kāşânî Şerhinin Kaynağı Olması Açısından Cendî Şerhi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı
yasin apaydın Umûr-ı Âmmeden Umûr-ı Külliyeye: İki Metafizik Arasında Yakınlaşma mı? İskenderpaşa mah. Kavalalı sk. No:1 A Blok İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç.Dr. Mehmet Kasım Özgen Gülşen-i Raz Felsefesi Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Böl. Öğretim Üyesi
Şerife Özketen Mâtürîdî Kelamcısı Sadrüşşerîa’nın İyilik-Kötülük Düşüncesi Üzerine Kelam
irfan görkaş İSLAM METAFİZİĞİNİN TÜRK DİLİYLE BULUŞMASI: AŞIKPAŞA’DA “VARLIK” KAVRAMLARI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Mustafa Bilal ÖZTÜRK Sonsuzluk Ontolojisi: Burhan-ı Tatbik Teselsülü İptal Eder Mi? (Sadruşşeria’nın Katkıları Çerçevesinde) Dokuz Eylül Üniversitesi/Kelam
Hasan Gümüşoğlu Sadruşşerîa Ubeydullah b. Mes’ûd’ın Fikir Dünyasında Kelam- Tasavvuf Birlikteliğinin Yeri ve Önemi Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
MELEK KARACAN Riyazetsiz Nazariyatın İmkânı: Bir Nakşî Olarak Molla Cami’nin Vahdet-i Vücûd Yorumu aksaray üni/islami ilimler fak./ tasavvuf
Doç. Dr. Zübeyir BULUT TEFTAZÂNÎ’NİN UMÛR-İ ÂMME İNCELEMESİNE KATKISI BAİBÜ İlahiyat Fak. Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı
fevzi yiğit ALİ KUŞÇU’NUN İLLET VE MALUL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ömer Faruk TEBER CELALEDDİN DEVVÂNÎ’NİN İSBÂT-I VÂCİB ÇALIŞMALARINA KATKISI Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Fatma Zehra Pattabanoğlu Kozmolojik ve Epistemolojik Perspektiften Âşık Paşa’da İnsan Anlayışı Kastamonu Üniversitesi /Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe
Hammet Arslan 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Reddiye Geleneği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Naci Özsoy 14. YÜZYIL ANADOLU’SUNDA SÜNNÎ TASAVVUF VE MELAMETÎ NEŞVEDE GAZÂLÎ ETKİSİ VE SOMUNCU BABA ÖRNEĞİ Bitlis Eren Üniversitesi
Ubeydi لغةُ الخِطاب الصُّوفيّ في الحِكَمِ العَطائيّة / The Language of Sufi Discourse in the Ataa’s Wisdoms Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof Dr. Şamil Öçal/Mustafa Koçak Kemalpaşazade’nin Varlık Görüşü: Kaynakları ve Kelami, Felsefi, Tasavvufi Boyutları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi/Meb Öğretmen
Abdullah Taha Orhan / Faruk Akyıldız XV. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Hayatında Gizli İlimler ve Tasavvuf İlişkisi: Abdurrahman Bistâmî ve Akşemseddîn Üzerinden Bir Sorgulama Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf ABD / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Kübra ZÜMRÜT ORHAN Sûfî Gözüyle Filozof: Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî’ye Göre İbn Sînâ Serbest Araştırmacı
Doç. Dr. Hasan Coşkun İBN HALDUN’DA BİLGİ SOSYOLOJİSİ T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İlahiyat Fakültesi
Yunus Eraslan Kelam Tasavvuf İlişkisinde Yöntem Sorunu Kelam
Hicret KARADUMAN - Serkan ÇETİN TASAVVUF-KELAM BİRLİKTELİĞİNE DAİR 15. ASIR’DAN BİR ÖRNEK: ABDÜLLATÎF EL-KUDSÎ’NİN HÂDİ’L-KULÛB İLÂ LİKÂİ’L-MAHBÛB ADLI ESERİ Niğde Ömer Halisemir Üniv. İslami İlimler Fakültesi. Tasavvuf/Kelam
ZİYA ERDİNÇ 13. VE 14. YY İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TABİÎ TÜMELİN ONTOLOJİK STATÜSÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ali Kürşat Turgut AHMEDÎ’NİN İNSAN TASAVVURU -İSKENDERNÂME ÖRNEĞİ- Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Sultonmurod Olimov Ali Şir Fani (Nevai, 1441-1501) “Lisanü’t Tayr”ında Fena Kavramının Anlatımı "Nakşibendiye" dergisi baş editörü
Ziyoda G'afforova Nevai’nin Hamd ve Na’t Gazellerinin Manevi ve Marifi Önemi Özbekistan Medeniyeti ve Sanatı Tanıtımı Merkezi Başkan Yardımcısı
Mehmet Cengiz (Dr. Oğr. Gör.) Kelâm’ın ve Hukuk’un kesiştiği Özel Bölge: Akıl “Sadrüşşerîa (v. 747/ 1346) Düşüncesinde” Şırnak ünv. ilahiyat Fak.
nuri adıgüzel Hocazade’nin Tehâfüt Geleneğine Sebeplilik ve Mucize Üzerinden Felsefi Katkısı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Anar Gafarov Ahlakın Kaynağı Problemi: Celaleddin Devvani Merkezli Bir Analiz Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe Enstitüsü / Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü
AHMET CAHİD HAKSEVER - TALAT OLGUN 14. Yüzyılın İlim Tasnifine Dair Eserlerinde Felsefe, Kelam, Tasavvuf: Nefaisü’l-fünun ve Mukaddime Örneği ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TASAVVUF ABD - ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TASAVVUF ABD
Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL Ahlâk-ı Celâlî’de Benliğin İnşâsı: Eğitim Bakımından Bir Analiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Mehmet Evkuran ADUDÜDDÎN el-İCÎ’DE İNSAN ve MÜKELLEFİYET ANLAYIŞI -İman, İrade ve Fiil Konularında Kurucu İmâm İle Karşılaştırma- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Osman Demir Hareketin Kategorisi Nedir? 15. Yüzyıl Osmanlı Düşünürü Müeyyedzâde Abdurrahman’ın ‘Umȗmȋ Şüphe’ Tartışmalarına Katkısı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İslami İlimler Fakültesi
Muhammed Yetim 14. Yüzyıl Sonrası Felsefe, Kelâm, Mantık, Dil ve Usûl Metinlerinde Nazarî Dilin Standartlaşması: Kavl İfadeleri üzerinden Bir Tespit Sakarya Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi
Emine Elif Çakmak İgalçı DAVUD EL KAYSERÎ DÜŞÜNCESİNDE EZ ZERRETÜ’L BEYZA, AB-I HAYAT VE İLM-İ LEDÛN Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı
Aysel TAN 14.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MEVLEVİLİĞİN YAYILMA POLİTİKASI: SULTAN VELED VE ULU ARİF ÇELEBİ’NİN ÇALIŞMALARI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Doktora Öğrencisi
emine taşçi yıldırım DEVVÂNÎ’NİN FELSEFİ DÜŞÜNCESİ ÜZERİNDEKİ İBN SÎNÂ ETKİSİ Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
Doç. Dr. Engin ERDEM Ali Kuşçu: Zorunlu Varlığın Zorunluluğu Üzerine Bir Tartışma Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Din Felsefesi A.D.
Mustafa AYKAÇ ŞERHU’L-AKÂİD MUHAŞŞÎLERİNİN TASAVVUFUN BİLGİ KAYNAKLARINDAN İLHAMA BAKIŞI Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ 15. Yüzyıl İslam Düşünürü Celâleddin ed-Devvânî’nin İsbât-ı Vâcip Risaleleri ve Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Çap İSLAM TASAVVUFUNUN HIRİSTİYANLIK MİSTİSİZMİNE ETKİLERİ- RAİMUNDUS LULLUS (ö. 1315) ÖRNEĞİ İzmir Katip Çelebi Üniv. İslami İlimler Fak.
Mehmet Mekin MEÇİN TARİKAT VE KELAM KISKACINA HAPSEDİLEN TASAVVUF: İRFANIN ÖLÜMÜ MEB, Öğretmen, Felsefe Din Bilimleri
AHMET CAHİD HAKSEVER - GÜLSEMİN KÜTÜK 14. Yüzyılda Hurufilik ve Tasavvufta İlmu’l-Huruf ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Hanife Dönmez İSLAM METAFİZİK DÜŞÜNCESİNİ HALKA ULAŞTIRAN BİR METİN OLARAK MUHAMMEDİYE Temel İslam Bilimleri
Mustafa Necip YILMAZ FELSEFE-KELAM-TASAVVUF DİSİPLİNLERİ ARASINDA KÖPRÜ KURMAK YA DA DEVVANÎ’NİN DÜŞÜNCE YÖNTEMİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Felsefe ve Din Bilimleri
ahmet kamil cihan 15. Yüzyıl Kelamında işraki düşünce Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. öğretim Üyesi İbrahim AKSU Ahlâk-ı Adudiyye ve Şerhleri Çerçevesinde Yenilenme Dönemi İslam Ahlâk Düşüncesinde Erdemlerin Birliği Fikri Üzerine Bir İnceleme Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TAŞKIN Celaleddin Devvânî’de Felsefî Ahlak -Tasavvuf Etkileşimi Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Orkhan Musakhanov Kutbüddinzâde İznikî’nin Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ İsimli Eseri: Hz. Âdem ile Hz. Musa Tartışması Hadisinin Zâhirî ve Bâtınî Anlamlarına Dair Bir İnceleme Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı
Mehmet Aydın Şemseddin Ahmed Hayali’nin yalancı paradoksunu ele alışı ve çözümü Dokuz Eylül Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / İslam Felsefesi Tarihi
Muhammet Fatih Kılıç, Mustafa Borsbuğa Hocazâde (ö. 893/1488) ve Sinan Paşa’nın (ö. 891/1486) Tam İllet Tartışmasına Katkıları: Kelimeteyn fi bahsi’l-‘illeti ve’l-ma‘lûl ASBÜ İslami İlimler Fakültesi
Sahip Aktaş, M. Sami BAGA Seyyid Şerif Düşüncesinde Delâlet-i Selâse: Mutâbakat, Tazammun, İltizâm Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Enes TAŞ Kutbuddinzâde İznikî’nin Risale fî hikmeti halki’l-kamle İsimli Eseri: Küçük Bir Haşerenin Yaratılma Hikmeti Üzerinden İşârî Tefsir Merkezli Bir Ahlak İnşâsı Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Mahmut Meçin Dâvûd el-Kayserî’nin Düşünce Sisteminde Hikmetü’l-Müteâliye Kavramı Milli Eğitim Bakanlığı
Hasan Akkanat İbn Sînâcı Bilimsel Tümelin Şerhu’l-İşârât Geleneğindeki Yansımaları Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Ibrahim Usmanov Mâverâünnehir’de Mâtürîdiyye’nin Tasavvuf Üzerine Etkisi (9-20 Yüzyıllar), International Islamic Academy of Uzbekistan
Mehmet Sami BAGA Türsel Sûretin Varlığı ve Cevherliği: Hikmetü’l-‘ayn Geleneği Merkezli Bir Değerlendirme Bingöl Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi
Muhammad Zahirul Islam The harmony between philosophy and mysticism: an overview on Jalal-Al Din Dawwani’s thought University of Dhaka
Prof. Dr. Özcan TAŞCI 14. Yüzyıl Kelam Düşüncesinde Şia-Mutezile-Sünni Etkileşimi: Allame el-Hılli Örneği İlahiyat/Temel İslam Bilimleri
Durdana Jafarli Qutbuddin Razi’s approach to wisdom and to its functions Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Z. M. Bünyadov adına Şarkiyat Enstitüsü
Fatıma Sümeyye Kılaç İLİMLERİN MEVZÛSUNA DAİR BİR TARTIŞMA: MOLLA LUTFİ’NİN ES-SEB‘U’Ş-ŞİDÂD RİSALESİ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Temel İslam /Kelam
kadir gömbeyaz İlk Fıkh-ı Ekber Şerhi 15. Yüzyılda Mı Yazıldı? Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. İlyas CANİKLİ KÂŞİFÎ’NİN AHLAK DÜŞÜNCESİNİN DİNÎ TEMELLERİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Mehmet Fatih ARSLAN Felsefe-Kelam Etkileşimi Bağlamında İbn Teymiyye’nin Fahreddîn Er-Râzî Eleştirisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Felsefesi
Mevlüt Özçelik Molla Câmî’nin Serrişte-i Tarîk-i Hâcegân Adlı Eserinde Nakşîbendîlik’in On bir Esâsı Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Abdullah Pakoğlu Seyyid Şerif Cürcânî’nin Varlık Tasavvuru Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi
Sadi YILMAZ KÂDÎ MÎR MEYBUDÎ’NİN DÜŞÜNCESİNDE BİLGİ PROBLEMİ Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi
MEHMET UYAR HALKA DÖNÜK TASAVVUFUN İKİ BÜYÜK ESERİ MUHAMMEDİYYE ve ENVÂRÜ’L- ÂŞIKĪN’DE HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE YORUMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TASAVVUF ANABİLİM DALI
Mehmet Bilal Yamak Felâsife ve Mütekellimîni Tahkîk Sahasına Taşımak: Yazıcızâde Muhammed Efendî’nin “Megâribü’z-Zamân” İsimli Yazma Eserinde Tasavvuf, Felsefe ve Kelâm Kırklareli Üniversites İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı
Hatice K. Arpaguş Sadrüşşeri’nin Mukaddimâtü’l- Erbaa’sı Bağlamında İnsan Filleri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
ÖMER MÜFTÜOĞLU MOLLA FENÂRÎ VE İBN KEMAL’İN “EL-ÂLEMÎN” YORUMUNA DAYALI VARLIK ANLAYIŞLARI: MUKAYESELİ BİR İNCELEME ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Necmettin Pehlivan BİR ĀDĀBU’L-BAḤS̠ VE’L-MUNĀẒARA UYGULAMASI OLARAK ALİ KUŞCU(Ö.879/1474)’NUN ŞERḤU TECRĪDİ’L-KELĀM (=EŞ-ŞERḤU’L-CEDĪD)’I Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Anabilim Dalı
Rabiye Çetin XIV ve XV. Yüzyılda Kelamın Meşruiyetine İlişkin Tartışmalar ve Necmeddin Tûfî’nin Kelam Savunusu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı
Muammer Cengiz Garibnâme’nin Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi Açısından Önemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Komiljon Rakhimov 14-15.Yüzyılda Merkezi Asya’da Tasavvuf Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi bünyesindeki Ebu Reyhan Beruni adındaki Doğu Bilimleri Enstitüsü
Farrukhbek Olim Abdurrahman Câmi’nin Tasavvuf Düşüncesiyle Ali Şir Nevai Üzerindeki Etkisi Özbekistan Devlet Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi öğretim üyesi
Ömer Ali YILDIRIM Mübârekşah el-Buhârî’nin Şerhu Hikmeti’l-‘ayn’ında Zihni Varlık ve Tümeller Meselesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Muhammet Çelik HAL TEORİSİNİN TANIMI VE YÜKLEM TEORİSİ OLUP OLMADIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Anabilim Dalı
MURAT DEMİRKOL Kemalpaşazâde’nin Mahiyetin Mec’ûliyeti Problemine Yaklaşımı ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tuna Tunagöz Memlük Kahiresi’nde Kelâmın Gücü: Muhyiddin Ömer el-İsfahânî’nin Felsefe Eleştirisi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yunus Öztürk Âşık Paşa’nın Sünnî Düşünsel Arka Plan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi