HomeÇağrı Metni
ÇAĞRI METNİ

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Kutbeddin Râzî (766/1365) ve Mübarekşah’ın (1382) felsefi çalışmalarıyla temayüz ettiği; Mâtürîdî kelamcısı Sadruşşeria (747/1346), Eş’arî kelamcıları Îcî (756/1355), Teftazânî (792/1390) ve Cürcânî’nin (816/1413) felsefe ile kelamı mezcederek eserler verdiği; Devvânî’nin (918/1512) felsefe, kelam ve ahlak, Ali Kuşçu’nun (879/1474) ise fesefe, kelam ve matematik alanında eserler telif ettiği; Davud Kayserî’nin (751/1350) Ekberî gelenek içinde tasavvufi eserler verdiği, Molla Fenârî’nin (834/1431) şer’î ilimler yanında metafizik ve tasavvufu kendisinde mezcettiği; Hocazâde’nin (893/1488) felsefe ve kelam tartışmalarına yer verilen Tehafüt geleneğini ileri düzeyde devam ettirdiği 14. ve 15. yüzyılların İslam düşüncesi ve şer’î ilimler açısından 12. ve 13. Yüzyıllardaki başarının devam ettirildiği bir dönem olduğunu görmekteyiz. Daha önce “Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu” adıyla birincisini düzenlediğimiz uluslararası sempozyumlar silsilesinin ikincisini İslam dünyasındaki ilmî ve felsefî süreklilik ve gelişimi takip etmek açısından “Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe-Kelam-Tasavvuf Etkileşimi Sempozyumu” adıyla organize etmiş bulunmaktayız. İlgili alanda araştırma yapan ilim insanlarımızın aşağıda belirtilen konular ve sınırlılıklar çerçevesinde yapacakları çalışmalarla katılımlarını bekliyoruz. Gönderilen bildiri özetleri bilim kurulumuz tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiri özetleri belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Kapsam ve sınırlılıklar: Bildirilerin en az iki düşünür özelinde belli bir problem ekseninde etkileşimi araştırmayı amaçlaması beklenmektedir. İki veya daha çok filozof/mütekellim/mutasavvıf karşılaştırmalı olarak çalışılabileceği gibi filozof-mütekellim, mütekellim-mutasavvıf, filozof-mutasavvıf veya filozof-mütekellim-mutasavvıf kimliklerini kendisinde toplamış bir âlimin belli bir meseleyi iki veya üç disiplini göz önünde bulundurarak incelemiş olması halinde belli bir âlim de bağımsız olarak bildiri konusu yapılabilir. Mesela Cürcânî’nin varlık problemini hem felsefi hem de kelami açıdan incelediğinin tespit edilmesi durumunda bir âlim de tek başına bildiri konusu olabilir. 14-15. yüzyıllar 1301-1500 yılları arasını kapsamaktadır. Bununla birlikte ömrünün yaklaşık olarak on yılı 14. yüzyıldan önce veya 15. yüzyıldan sonra geçen filozof, mütekellim ve mutasavvıflar da dikkate alınacaktır.

2019 İDUSEM
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.
Çubuk, Ankara.