HomeÇağrı Metni
ÇAĞRI METNİ

ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE
FELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU

Kutbeddin Râzî (766/1365) ve Mübarekşah’ın (1382) felsefi çalışmalarıyla temayüz ettiği; Mâtürîdî kelamcısı Sadruşşeria (747/1346), Eş’arî kelamcıları Îcî (756/1355), Teftazânî (ö. 792/1390) ve Cürcânî’nin (ö. 816/1413) felsefe ile kelamı mezcederek eserler verdiği; Devvânî’nin (918/1512) felsefe, kelam ve ahlak, Ali Kuşçu’nun (879/1474) ise fesefe, kelam ve matematik alanında eserler telif ettiği; Davud Kayserî’nin (751/1350) Ekberî gelenek içinde tasavvufi eserler verdiği, Molla Fenârî’nin (834/1431) şer’î ilimler yanında metafizik ve tasavvufu kendisinde mezcettiği; Hocazâde’nin (893/1488) felsefe ve kelam tartışmalarına yer verilen Tehafüt geleneğini ileri düzeyde devam ettirdiği 14. ve 15. yüzyılların İslam düşüncesi ve şer’î ilimler açısından 12. ve 13. yüzyıllardaki başarının devam ettirildiği bir dönem olduğunu görmekteyiz. Daha önce “Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu” adıyla birincisini düzenlediğimiz uluslararası sempozyumlar silsilesinin ikincisini İslam dünyasındaki ilmî ve felsefî süreklilik ve gelişimi takip etmek açısından “Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu” adıyla organize etmiş bulunmaktayız.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Bildiriler bu zaman diliminde yaşamış filozof, kelamcı ve/veya mutasavvıfların belli bir probleme dair görüş ve teorilerini inceleyecek veya kendisinden önce veya sonra yaşamış düşünürlerin aynı probleme ilişkin görüş veya teorileriyle karşılaştırma yapacak şekilde ortaya konulacaktır. Biyografi çalışmaları bildiri olarak değerlendirilmeyecektir.

En az iki düşünür özelinde belli bir problem ekseninde etkileşimi araştırmayı amaçlayan çalışmalar da sempozyum konuları kapsamında değerlendirilecektir. 14-15. yüzyıllar 1301-1500 yılları arasını kapsamaktadır. Bununla birlikte ömrünün en azından ilk 10 yılı veya son birkaç yılı bu tarih aralığında geçen filozof, mütekellim ve mutasavvıflar da dikkate alınacaktır.

Bildiri Dili

Bildiriler, yalnızca Türkçe, İngilizce veya Arapça olarak sunulabilecektir.

2020 İDUSEM
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.
Çubuk, Ankara.